Будівельна техніка

Код модуля: 
БВ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 180 год., лекції — 32год., лабораторних занять 16год., 5 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доц. Маргаль І. В.
Результати навчання: 

Цілі і завдання — вивчення сучасних типів будівельних машин і умов їх ефективного використання на будівництві, основ правильної технічної експлуатації. У зв’язку з тим, значна у вага в курсі приділяється питанню економічної ефективності комплексної механізації будівельних робіт, підбору раціональних комплектів машин для виконання різних будівельно-монтажних робіт, а також способами підвищення експлуатаційної продуктивності будівельних машин.

 • Вміти: аналізувати вихідні дані та розраховувати продуктивності основних видів будівельних машин; виконувати вибір оптимальних варіантів механізації різних будівельних процесів.
 • Знати: будову і правила ефективності експлуатації основних типів сучасних будівельних машин; особливості роботи та основні типи окремих вузлів та агрегатів будівельної техніки; основи економічної ефективності комплексної механізації будівельних робіт; основні напрямки розвитку будівельної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Теоретична механіка, Фізика, Архітектура промислових і цивільних будинків, Електротехніка.
Зміст навчального модуля: 
Стан перспективи розвитку та місце механізації в будівництві. Деталі машин. Визначення, основні вимоги. Матеріали. Напруження в деталях машин. Тертя. З’єднання деталей машин. Передачі. Осі та вали. Муфти. Загальні відомості про будівельні машин. Класифікація будівельної техніки. Категорії продуктивності будівельних машин. Економічна ефективність застосування будівельної техніки. Основні частини і обладнання будівельних машин. Транспортуючі машини. Види транспорту в будівництві. Тракторний та автомобільний транспорт, їх тягові розрахунки. Спеціальний автотранспорт. Стрілові, ковшові, гвинтові, вібраційні конвейєри. Пневмотранспортні установки. Аерожолоби. Автоцементовози. Вантажопідйомні машини. Класифікація вантажопідйомних машин. Спеціальні вузли і деталі вантажопідйомних машин, канати, блоки, гаки, поліспасти, барабани, гальма. Домкрати, талі, лебідки, будівельні підйомники. Будівельні крани.Машини для земляних робіт. Бульдозери, скрепери, одноковшові екскаватори.
Рекомендована література: 
 1. Волков Д. П. «Строительные машины»., М., «Высшая школа», 1988.
 2. Фиделев А. С., Чубук Ю. «Строительные машины»., К., «Выща школа», 1979.
 3. Бауман В. А. «Строительные машины». Справочник. М., 1978.
 4. Баладинський В. Л. та інші. Будівельні машини. Збірник вправ. К., — 1997.
 5. Ветров Ю. А. та ін. «Строительные машины» Практические упражнения. К., «Выща школа», 1974.
 6. Методичні вказівки до лабораторно-розрахункових робіт з курсу «Будівельна техніка», Маргаль І. В. та ін., Львів. 2003.
 7. Литвин Г. І., Влазнєва Т. Г. Збірник задач з будівельних машин. К., Вища школа., 1973.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття.
 • Підсумкові контрольні: іспит.