Будівельна техніка

Код модуля: 
БВ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., лабораторних занять — 16 год., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Маргаль І. В.
Результати навчання: 

Цілі і завдання — вивчення сучасних типів будівельних машин і умов їх ефективного використання на будівництві, основ правильної технічної експлуатації. У зв’язку з тим, значна у вага в курсі приділяється питанню економічної ефективності комплексної механізації будівельних робіт, підбору раціональних комплектів машин для виконання різних будівельно-монтажних робіт, а також способами підвищення експлуатаційної продуктивності будівельних машин.
Вміти: аналізувати вихідні дані та розраховувати продуктивності основних видів будівельних машин; виконувати вибір оптимальних варіантів механізації різних будівельних процесів.
Знати: будову і правила ефективності експлуатації основних типів сучасних будівельних машин; особливості роботи та основні типи окремих вузлів та агрегатів будівельної техніки; основи економічної ефективності комплексної механізації будівельних робіт; основні напрямки розвитку будівельної техніки.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Теоретична механіка, Фізика, Архітектура промислових і цивільних будинків, Електротехніка.
Зміст навчального модуля: 
Стан перспективи розвитку та місце механізації в будівництві.Деталі машин. Визначення, основні вимоги. Матеріали. Напруження в деталях машин. Тертя.З’єднання деталей машин.Передачі. Осі та вали. Муфти.Загальні відомості про будівельні машин Класифікація будівельної техніки.Категорії продуктивності будівельних машин. Економічна ефективність застосування будівельної техніки.Основні частини і обладнання будівельних машин.Транспортуючі машини.Види транспорту в будівництві. Тракторний та автомобільний транспорт, їх тягові розрахунки. Спеціальний автотранспорт.Стрілові, ковшові, гвинтові, вібраційні конвейєри.Пневмотранспортні установки. Аерожолоби. Атоцементовози. Вантажопідйомні машини.Класифікація вантажопідйомних машин. Спеціальні вузли і деталі вантажопідйомних машин, канати, блоки, гаки, поліспасти, барабани, гальма.Домкрати, талі, лебідки, будівельні підйомники.Будівельні крани.Машини для земляних робіт.Бульдозери, скрепери, одноковшові екскаватори.
Рекомендована література: 
  1. Волков Д. П. «Строительные машины». М., «Высшая школа», 1988.
  2. Фиделев А. С., Чубук Ю. «Строительные машины»., К., «Выща школа», 1979.
  3. Бауман В. А. «Строительные машины». Справочник. М 1978.
  4. Баладинський В. Л. та інші. Будівельні машини. Збірник вправ. К., — 1997.
  5. Ветров Ю. А. та ін. «Строительные машины» Практические упражнения. К., «Выща школа», 1974.
  6. Методичні вказівки до лабораторно-розрахункових робіт з курсу «Будівельна техніка» Маргаль І. В. та ін., Львів, 2003.
  7. Литвин Г. І., Влазнєва Т. Г. Збірник задач з будівельних машин. К., Вища школа., 1973.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття.
  • Підсумкові контрольні: залік.
Мова навчання: 
українська