Будівельна механіка (спецкурс)

Код модуля: 
МБМ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кылькысть — 32 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Шиндер В. К.
Результати навчання: 
Надати студентові знання, які дозволять засвоїти методи визначення зусиль та переміщень в елементах статично-невизначених споруд від статичного навантаження, від осадки опор, від температурної дії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Вища математика», «Будівельна механіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів».
Зміст навчального модуля: 
Статично-невизначені системи. Метод сил розрахунку статично-невизначених стержневих систем. Розрахунок методом сил статично-невизначених рам, арок, ферм. Розрахунок на осадку опор. Розрахунок на температуну дію.
Рекомендована література: 
  1. Чихладзе Е. Д. Будівельна механіка: Підручник. — Харків: УкрДАЗТ, 202.
  2. Яремешко О. Ф., Шебалін В. С., Орлова А. М., Сорока М. М., Калініна Т. О. Будівельна механіка у прикладах: Посібник . — Одеса, 2002 р.
  3. Баженов В. А., Гранат С. Я., Шишов О. В. Будівельна механіка. Комп’ютерний курс: Підручник. — К., 1999 р.
  4. Бутенко Ю. И. Строительная механіка. — Киев, 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: робота на практичних заняттях — 15 балів, РГР — 15 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська