Будівельна механіка

Код модуля: 
МБМ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 48, прак. роб. — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Давидчак Олег Романович
Результати навчання: 
  • Знати способи утворення геометрично незмінних розрахункових схем споруд та основні методи розрахунку статично визначених стержневих систем.
  • Уміти застосовувати набуті знання для задач розрахунку будівельних конструкцій та споруд при їх проектуванні або перевірці їх міцності та жорсткості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: математичний аналіз; фізика; теоретична механіка; опір матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Кінематичний аналіз систем. Утворення і аналітичний розрахунок багатопрольотних шарнірних балок. Теорія ліній впливу внутрішніх зусиль та реакцій, їх побудова та використання. Розрахунок тришарнірних арок на стале та рухоме навантаження. Розрахунок тришарнірних рам. Розрахунок статично визначених ферм на стале та рухоме навантаження. Визначення переміщень і основні енергетичні теореми будівельної механіки. Основні енергетичні теореми і варіаційні принципи будівельної механіки.
Рекомендована література: 
  1. Попович Б. С., Давидчак О. Р. Будівельна механіка статично визначених стержневих систем: Посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 194 с.
  2. Баженов В. А., Іванченко Г. М., Шишов О. В. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування: — Київ «Каравела», 2006, — 343 с.
  3. Дорошук Г. П., Трач В. М. Основи будівельної механіки: Підручник. — Рівне: УДУВГП, 2003 р. — 504 с.
  4. Яременко О. Ф., Шебанін В. С., Орлова А. М., Сорока М. М., Калініна Т. О. Будівельна механіка у прикладах: Посібник. — Одеса , 2003 р. — 246 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): виконання за захист комплексної розрахункової роботи, усне опитування.
  • Підсумковий контроль(70%): екзаменаційний контроль (тестування) — 50 %; усне опитування — 20%.
Мова навчання: 
українська