Будівельна механіка

Код модуля: 
МБМ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 

72 год. (1,5 кредитів), у тім числі : аудиторні заняття 48 год. (лекції — 32 год.; практичні заняття — 16 год.); самостійна робота — 24 год.

Лектори: 
к. т. н., доц. Бутринський І. З.
Результати навчання: 
  • засвоїти: методи визначення зусиль та переміщень в елементах статично-невизначених споруд від статичних дій; методи розрахунку стійкості та коливань стержневих систем;
  • вміти: розрахувати статично-невизначені плоскі стержневі системи (рами, багатопролітні балки, арки, ферми) при дії статичного і рухомого навантаження; визначити критичне навантаження для плоскої стержневої системи та форму втрати стійкості; розраховувати плоскі стержневі системи на вільні та вимушені коливання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

Засвоєння змістовних модулів: вища математика, фізика, обчислювальна техніка і програмування, системний аналіз в задачах будівництва, опір матеріалів, теоретична механіка, будівельна механіка (загальний курс).

Зміст навчального модуля: 

Статично-невизначені системи. Метод сил розрахунку статично-невизначених стержневих систем. Розрахунок методом сил статично-невизначених рам, арок і ферм. Розрахунок нерозрізних балок за допомогою рівнянь трьох моментів і методом фокусних відношень. Розрахунок нерозрізних балок на рухоме навантаження. Метод переміщень розрахунку статично-невизначених стержневих систем. Розрахунок статично невизначених рам методом переміщень. Спрощені методи розрахунку рам. Розрахунок за несучою здатністю. Основи стійкості споруд. Статичний метод визначення критичного навантаження. Наближені методи визначення критичного навантаження. Основи динаміки споруд. Коливання стержневих систем з одною ступінню вільності. Коливання стержневих систем з багатьма ступенями вільності.

Рекомендована література: 
  1. Дарков А.В. Строительная механика. М.: Высшая школа, 1986 р.
  2. Киселев В.А. Строительная механика. Общий курс. М.: Стройиздат, 1986 р.
  3. Строительная механика стержневых систем и оболочек. Под ред. Бутенко Ю. И., К.: Высшая школа, 1980 р.
  4. Баженов В. А., Гранат С. Я., Шишов О. В. Будівельна механіка. Комп'ютерний курс. К.: Віпол, 1999 р. Киселев В. А. Строительная механика. Специальный курс. М.: Стройиздат, 1969 р.
  5. Строительная механика. Руководство к практическим занятиям. Под ред. Бутенко Ю. И. К.: Высшая школа, 1984 р.
  6. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики (статика строительних систем). Под ред. Г. К. Клейна. М.: Высшая школа, 1981 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Семестровий контроль — у формі заліку. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська