Бюджетний менеджмент

Код модуля: 
ФІН_8006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 год (кредитів ECTS — 3) аудиторні години — 42 (лекції — 28 год; практичні — 14 год)
Лектори: 
 • кандидат економічних наук, доцент Скоропад Ірина Станіславівна
 • практичні — доцент Скоропад Ірина Станіславівна.
Результати навчання: 
 • знати: систему органів оперативного управління бюджету; бюджетний облік; бюджетну звітність; механізм касового виконання бюджету; методи контролю за виконанням бюджету.
 • вміти: вести бюджетний облік доходів бюджету; вести бюджетний облік видатків бюджету; скласти місячну, квартальну, річну звітність про виконання бюджету; здійснювати прогнозування показників бюджету; планувати доходи і видатки бюджету.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • бюджетна система,
 • місцеві фінанси
кореквізит:
 • макрофінансове бюджетування;
 • управління державним боргом.
Зміст навчального модуля: 
Сутність та складові бюджетного менеджменту; органи оперативного управління бюджетом; планування бюджету; бюджетний процес і бюджетний регламент; виконання бюджету; організація виконання дохідної частини; організація, методи та види бюджетного фінансування; облік виконання бюджету і звітність про виконання бюджету; контроль за виконанням бюджету.
Рекомендована література: 
 1. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посіб. /Н.Б. Ярошевич, Н.Щ. Шпак. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 224 с.
 2. Галушка Є. Бюджетний менеджмент. Навч.-метод. посібник. — Цернівці: Книги-ХХІ, 2007. — 280 с.
 3. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 640 с.
 4. Панкевич Л.В., Зварич М.А., Могиляк П.Я., Хомічак Б.І. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 293 с.
 5. Федосов В., Опарін В., Сафонова Л. та ін. Бюджетний менеджмент: Підручник / За заг. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.
 6. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 590с.
 7. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навчальний посібник. — К: Хай —Тек Прес, 2007. — 376 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 балів)
 • підсумковий контроль (80 балів)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Управління державними фінансами