Біотехнологія бродіння

Код модуля: 
ТБСФБ_6062_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 ; аудиторні години — 80 ; в т.ч. лекції — 16 год.; лабораторні заняття — 64 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
ас. Заярнюк Н.Л.
Результати навчання: 
ознайомлення з сучасними технологіями біотехнологічних виробництв, котрі використовують процеси бродіння, вивчення хімізму бродіння та факторів, які впливають на протікання процесу і вихід основного продукту, вміння застосувати одержанні знання на практиці в виробництвах на основі класичних та сучасних бродильних технологіях
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
молекулярна біологія, загальна біотехнологія, загальна мікробіологія і вірусологія
Зміст навчального модуля: 
Сучасне визначення та основні типи бродіння. Хімізм процесів. Область застосуванн Фактори, які впливають на протікання процесу і вихід основних і побічних продуктів. Алкогольне бродіння, молочнокисле гомоферментативне та гетероферментативне бродіння, ацетонбутилове, метанове, пропіонове та інші види бродіння. Технології з їх використанням.
Рекомендована література: 
  1. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии: учебное пособие для вузов. — М.:Колос — 2004. — 296с.,
  2. Г.Валуйко. Технология виноградных вин./ — С.: Таврида, 2001.-287с.,
  3. Дубровский В.С., Виестур У.Э. Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов. — Рига: Зинатне — 1988. — 204с.,
  4. В.Домарецький. Технологія солоду та пива. — К.: Урожай — 1999 — 294с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — звіти з лабораторних робіт (20%), індивідуальне завдання (20%)
  • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська