Біотехнологія білків

Код модуля: 
ТБСФБ_6063_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Губрій З.В.
Результати навчання: 
знання методів біотехнології, пов'язані з культивуванням мікроорганізмів, переробкою біомаси, одержанням білкових сполук, знання принципової технологічної схеми одержання кормового білка та основних мікробіологічних виробництв білків на різних типах використовуваної сировини; знання одержання амінокислот мікробіологічним методом
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
біохімія та молекулярна біологія, загальна мікробіологія і вірусологія, загальна біотехнологія
Зміст навчального модуля: 
Основні напрямки розвитку біотехнології у виробництві білкових препаратів. Технологія виробництва кормових білкових речовин. Сировина для промислового отримання кормових білків. Принципова технологічна схема одержання мікробного кормового білка. Технологічні особливості виробництва кормової біомаси на вуглеводневій сировині. Біотехнологія грибного протеїну, білок базидильних їстівних грибів. Одержання амінокислот мікробіологічним методом. та препаратів на їх основі.
Рекомендована література: 
  1. Биотехнология. т.1,5,6. / Под ред. Н.С. Егорова. — М.: Высшая школа, 1987.
  2. Стахеев И.В. Биотехнология малотоннажного производства микробного протеина. — Минск:Навука і техніка, 1991. — 264с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська