Біопошкодження та біотрансформація органічних сполук

Код модуля: 
ТБСФБ_6071_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135; аудиторні години — 28; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
доц. Баранович Д.Б.
Результати навчання: 
формування уявлення про принципи функціонування механізмів біологічних пошкоджень матеріалів та виробів та можливість застосування практичних мір захисту сировини, матеріалів та виробів від біопошкоджень
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна біологія, біотехнологія білка
Зміст навчального модуля: 
Біопошкодження як екологічно-технологічна проблема. Матеріали та вироби, які пошкоджуються мікроорганізмами. Вивчення біостійкості матералів та визначення біоцидної активності хімічних сполук. Біохімічні механізми пошкоджень, які визвані мікроорганізмами. Біотрансформація органічних сполук.
Рекомендована література: 
  1. Биоповреждения / под ред В.Д. Ильичева — М.: Высшая школа , 1987. — 352 с.
  2. Ильичев В.Д. Бочарова Б.В., Горленко М.В. Экологические основы защиты от биоповреждений. — М., 1985. — 261 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська