Біомедичні вимірювальні перетворювачі

Код модуля: 
ЕЗІКТ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЕСТS — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабораторні заняття — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Сторчун Євген Володимирович
Результати навчання: 
 • знати принципи перетворення фізичних величин та побудови вимірювальних перетворювачів;
 • вміти розраховувати та оцінювати параметри перетворювачів із врахуванням функціонального контакту з біооб’єктом.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • з матеріалознавства: напівпровідники, діелектрики, сегнетоелектрики;
 • з математики: диференціальне та інтегральне числення;
Кореквізит:
 • з радіотехніки: передавальні функції (АЧХ, ФЧХ), теорія лінійних кіл;
 • з теорії пружності: розподіл напружень та деформації в пружних елементах.
Зміст навчального модуля: 
Біофізичні сигнали організму людини. Основні поняття та класифікація вимірювальних перетворювачів. Особливості медичних перетворювачів. Принципи перетворень фізичних величин: п’єзоелектричне перетворення, піроелектричне, електретне, електромагнітне, терморезистивне, тензорезистивне, фоторезистивне, ємнісне, індуктивне. Номенклатура метрологічних характеристик вимірювальних перетворювачів. Характеристики для визначення результатів перетворення та похибок засобів вимірювання. Динамічні характеристики вимірювальних перетворювачів: з тепловою інерційністю, коливальних систем. Метод електромеханічних аналогій. Пружні елементи перетворювачів. Мостова схема перетворення сигналів. Електроди для біомедичних вимірювань. Перетворювачі тиску та швидкості газового потоку, біомеханічних та біоакустичних величин, для теплових вимірювань. Перетворювачі рентгенівського, гамма- та ультразвукового випромінювання. Перспективи розвитку біомедичних перетворювачів. Біоперетворювачі.
Рекомендована література: 
 1. Смердов А.А., Сторчун Є.В. Біомедичні вимірювальні перетворювачі. — Львів: Кальварія. 1997.
 2. Бриндли К. Измерительные преобразователи. — М.: Энергоатом. 1991.
 3. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.
 4. Виглеб Г. Датчики. — М.: Мир. 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): письмові звіти з розрахунково-графічних робіт, усне опитування
 • підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування, усне опитування
Мова навчання: 
українська