Біологія

Код модуля: 
ЕОНС_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.; лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Ковальчук О.З.
Результати навчання: 
формування у студентів-екологів цілісного уявлення про біологічне різноманіття на видовому, ценотичному та екосистемному рівнях
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, вища математика, фізична хімія
Зміст навчального модуля: 
Біологія — система наук про живу природу. Загальна біологія. Історія розвитку науки, видатні біологи. Універсальні властивості організмів.. Структурна складність і впорядкованість живих організмів. Обмін речовин та енергії у клітині. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Спадковість і мінливість організмів. Основи селекції та біотехнології. Нижчі організми, роль у екологічних системах. Рослини. Гриби. Тварини. Поняття про екологічну систему. Біогеоценоз та його структура. Еволюційне вчення.
Рекомендована література: 
  1. Мотузний В.О. Біологія.(посібник). — К.Вища школа, 2002
  2. Кучеренко М.С., Балан П.Г., Вервес Ю.Т. Біологія — Київ, 1994.
  3. Небел Б. Наука об окружающей среде/ М.: Мир, 1995.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська