Біологічно-активні добавки

Код модуля: 
ОХ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32; кількість кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
доц. Панченко Ю.В.
Результати навчання: 
 • В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен мати уяву: про роль біологічно активних добавок для досягнення балансу харчування, вимогах до їх безпеки, системи їх стандартизації, використання при різних захворюваннях.
 • Підготовлений фахівець повинен вміти: орієнтуватися, підбирати, аналізувати, володіти знаннями про основні класи біологічно активних добавок; розуміти і знати їх використання для збалансованого харчування, використовувати на практиці одержані знання; користуватися навчальною, довідковою, спеціальною та періодичною літературою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія органічних природних сполук
 • Хімія продовольчої сировини та продуктів харчування
 • Хімія, технологія та застосування харчових добавок
Зміст навчального модуля: 
 • Загальні відомості про біологічно-активні речовини та добавки (БАД). Визначення. Області застосування БАД.
 • Безпека БАДів до їжі. Класифікація. Основні види сировини для виробництва БАДів.
 • Побічні ефекти використання БАДів.
 • Основні групи БАД для їжі.
 • Нутрицевтики. Вітаміни та вітаміноподібні речовини. Класифікація та структура вітамінів. Рекомендовані рівні споживання.
 • Основні функціональні властивості та джерела вітамінів. Рекомендовані рівні споживання.
 • Мінеральні речовини (елементи). Класифікація. Основні загальні функції мінеральних речовин.
 • Фізіологічні функції та джерела мінеральних речовин. Рекомендовані рівні споживання.
 • Полі ненасичені жирні кислоти. Фізіологічне значення. Властивості. Рівні споживання.
 • Фосфоліпіди. Фізіологічне значення. Допустиме споживання.
 • Парафармацевтики. Основні функції, ефекти та рівні споживання. Відмінності від лікарських засобів.
 • Пробіотики. Основні групи. Види та вимоги до джерел пробіотиків.
 • Пребіотики. Синбіотики. Основні види.
 • Гігієнічна регламентація біологічно активних добавок до їжі.
 • Загальні відомості про виробництво БАДів.
 • Використання біологічно активних добавок при різних захворюваннях.
Рекомендована література: 
 1. Нечаев А.П., Кочеткова А.А. Пищевые и биологически активные добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. — С-Пб.: Гиорд, 2007. — 248 с.
 2. Технологии пищевых производств. /А.П.Нечаев, И.С.Шуб, О.М.Аношина и др.; Под. ред. А.П.Нечаева. — М.: КолосС, 2008. — 768 с.
 3. Биологически активные добавки к пище. Полная энциклопедия/ Сост. Н.А.Натарова. — СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2001.- 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%) — контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (50%) — залік
Мова навчання: 
українська, англійська