Біологічна хімія та молекулярна біологія

Код модуля: 
ТБСФБ_6038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 330; аудиторні години — 192; в т.ч. лекції — 96 год., лабораторні заняття — 96 год.; кількість кредитів ЄКТС — 11
Лектори: 
проф. Новіков В.П., доц. Марінцова Н.Г.
Результати навчання: 
формування сучасного розуміння основних біохімічних процесів, що відбуваються в організмі на молекулярному рівні, про склад і структуру клітинних мембран і самих клітин, процесів обміну ліпідів, вуглеводів, амінокислот, нуклеотидів, вітамінів і гормонів; ознайомлення з біохімією окремих органів і систем
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
біологія і фізіологія з основами анатомії, мікробіологія, фармацевтична хімія
Зміст навчального модуля: 
Хімічний склад і структура клітинних стінок. Клітинні мембрани. Будова амінокислот. Білки, структура білків. Класифікація білків. Класифікація ліпідів. Жирні кислоти. Функції ліпідів. Класифікація вуглеводів. Біологічні функції вуглеводів. Нуклеозиди, нуклеотиди і нуклеїнові кислоти. Будова нуклеїнових кислот. Класифікація і номенклатура ферментів. Специфічність дії ферментів. Регуляція дії ферментів. Жиророзчинні і водорозчинні вітаміни, їх роль в живих організмах. Гормони людини і тварин. Метаболізм. Методи вивчення обміну речовин. Енергетичний обмін. Обмін і функції вуглеводів, ліпідів, амінокислот, нуклеотидів. Біосинтез та катаболізм стероїдних гормонів. Регуляція водно-сольового обміну, обміну кальцію і фосфатів, вуглеводів, жирів та амінокислот. Біохімія міжклітинного матріксу. Печінка. Знешкодження метаболітів і обмін сторонніх сполук. Кров. М’язи. Фармацевтична біохімія.
Рекомендована література: 
  1. Вороніна Л.Н., Десенко В.Ф.,Мадієвская Н.Н. Біологічна хімія. —Х.: Основа, 2000. —549 с.
  2. Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, В.П.Новіков: Підручник. Біологічна хімія. -Львів: видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. −324 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська