Біоінженерія (клітинна, генетична)

Код модуля: 
ТБСФБ_6067_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 80; в т.ч. лекції — 48 год., практичні заняття — 16 год.; лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5
Лектори: 
доц. Петріна Р.О.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про способи збільшення продуктивності штамів, створення МКА та основи гібридомної технології, генетичні перебудови in vivo, досліди по генетичній інженерії in vitro, клонування структурних генів еукаріот та генетичну трансформацію прокаріот; а також перспективи розроблення і вдосконалення препаратів для медицини, сільського господарства та харчової промисловості, отриманих методами клітинної та генетичної інженерії, застосування цих методів в майбутнiй роботi за спецiальнiстю та перспективи розвитку клітинної та генетичної інженерії
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • біологія (цитологія),
  • біохімія та молекулярна біологія,
  • мікробіологія,
  • генетика (рівні організації спадкового матеріалу),
  • теоретичні основи біотехнології та імунології
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Основи клітинної та генетичної інженерії. Метод культури клітин та тканин. Біотехнологія вищих рослин. Гаплоїдія в системах in vitro. Клітинна селекція: мутанти рослинних клітин in vitro. Соматична гібридизація рослинних клітин. Мікроклональне розмноження рослин in vitro. Гібридомна технологія. Процеси експресії генів. Генетична інженерія. Створення і скринінг бібліотек генів. Гени еукаріот. Делеції. Вставки. Заміни. Прикладні аспекти клітинної та генетичної інженерії. Основні напрямки розвитку сучасної біоінженерії (ДНК-технології, геноміка та біоінформатика). Рекомбінантні ДНК і спадкові хвороби. Онкогени. Клонування онкогенів людини. Державна система біобезпеки під час здійснення генетично-інженерної діяльності в Україні.
Рекомендована література: 
  1. Беккер М.Е., Лиепиньш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология, М., Агропромиздат, 1990. 2. Лутова Л.А. Биотехнология высших растений: Ученик. — СПб.: Узд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. — 228 с.
  2. Жимулев И.В. Общая и молекулярная генетика, Новосибирск, Изд-во Новосиб. ун-та, 2002.
  3. Основы биотехнологии: учеб.пособие для высш.пед.учеб.завед. / Т.А.Егорова, С.М.Клунова, Е.А.Живухина. — 3-е изд. —М.: Издат.центр «Академия», 2006. — 208с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%)— звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська