Біохімія

Код модуля: 
ТОП_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 300 ; аудиторні години — 144; в т.ч. лекції — 80 год., лабораторні заняття — 64 год.; кількість кредитів ЄКТС — 10
Лектори: 
доц. Никулишин І.Є.
Результати навчання: 
вивчення основних методів біохімії та засад біохімічних перетворень, що лежать в основі технологій харчових та бродильних вироб¬ництв
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія, органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Роль бiохiмiї в харчовiй промисловостi. Основнi сполуки, що входять до складу живих органiзмiв. Класифікація вуглеводів. Механізм бродіння: спиртового, молочнокислого, маслянокислого, ацетонобутилового, пропіоновокислого. Амінокислоти . Білки. Нуклеїнові кислоти. Вітаміни. Ферменти. Ліпіди. За¬гальні закономірності обміну речовин. Хімізм розпаду вуглеводів. Анаеробне окислення глюкози (гліколіз). Аеробне окислення глюкози (дихання). Цикл ди- і трикарбонових кислот (Кребса).
Рекомендована література: 
  1. Ю.І.Губський. Біоорганічна хімія. — Вінниця: Вид-во «Підручник». 2004. — 243 с.
  2. Ю.І.Губський. Біологічна хімія. — Тернопіль: Вид-во «Укрмедкнига» . 2004. — 215 с.
  3. Ф.Ф.Боєчко, Л.О. Боєчко. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К. Вид-во «Вища школа» . 1993. — 127 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30 %) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — екзамен (4 семестр), залік (5 семестр)
Мова навчання: 
українська