Біофізика

Код модуля: 
ЕП_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — ) аудиторні години — 80 (лекції — 48, практ. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Кожухар Олександр Теофанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати особливості будови і розвитку біологічних об’єктів, основи фізичних процесів, що відбуваються у них, фізичні принципи та методики досліджень їх біофізичних характеристик.
  • уміти застосовувати знання про фізичні явища і механізми, покладені в основу функціонування біологічних структур та методики дослідження біооб’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Фізика,
  • кореквізит: Електронні засоби діагностики та лікування
Зміст навчального модуля: 
загальні принципи будови біологічних об’єктів, характеристики і методи їх дослідження; новітні погляди на фізичні процеси в живих організмах; набуття науково-практичних навичок з питань методології фізичних досліджень біомедичних об’єктів.
Рекомендована література: 
  1. Біофізика, підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. П.Г. Костюка. — К. : Обереги, 2001. — 544 с.
  2. Тіманюк В.О., Доброва В.Є. Біофізика та медична апаратура. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Изд,: Професіонал, 2006, c. 200 c/
  3. З. Готра, О. Кожухар, Є. Косий, М. Костів. Біомедична електроніка. Принципи функціонування електронних засобів діагностики в медицині: Навч. посібник/— Львів: Українські технології, 2010. — .261 с., ілюст.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (.40 %), усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування (40%), Power Point – презентація (20%)
Мова навчання: 
українська