Бібліографознавство

Код модуля: 
СКІД_6059_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, кредитів — 4, аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32).
Лектори: 
кандидат іст. н., Лісіна Світлана Омелянівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати структуру бібліографознавства, основи практичної бібліографічної діяльності, систему бібліографічної інформації;
 • вміти характеризувати організаційно-видову структуру бібліографії, здійснювати бібліографічну обробку документів, використовувати документні джерела для задоволення інформаційних потреб споживачів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Бібліографознавство,
 • Документознавство,
 • Діловодство.
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи бібліографознавства, структура БІ, її форми, функції. Виникнення та розвиток бібліографічної діяльності. Практична бібліографічна діяльність, її процеси. Бібліографування, бібліографічне групування. Класифікація бібліографічних посібників. Бібліографічне обслуговування.
Рекомендована література: 
 1. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство: навч. посібн. — Рівне: РДГУ, 1995.
 2. Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна хар-ка. — Рівне: РДГУ, 2000. — 205 с.
 3. Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ ст.: навч. посібн. — К., 1998.
 4. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. — К.: Кн. палата, 1998. — 115 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів): лабораторні роботи, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60 балів).
Мова навчання: 
українська