Безпека життєдіяльності (охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільна оборона)

Код модуля: 
ТЕБ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
к.т.н., доц. Васійчук В.О., к.т.н., доц. Дацько О.С., к.ф.-м.н., доц. Качан С.І., к.т.н., доц. Скіра В.В.
Результати навчання: 
знати основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини, закономірності виникнення і розвитку небезпек, їх властивості, вплив на здоров’я та життя людини, основні положення з організації охорони праці; вміти аналізувати і оцінювати потенційні небезпеки, визначати шляхи запобігання та усунення їх дії на людину, вміти розслідувати нещасні випадки на виробництві; оцінювати стійкість роботи об'єктів господарської діяльності в умовах надзвичайної ситуації, розробляти та впроваджувати систему заходів і засоби захисту працівників, населення та територій від наслідків природних та техногенних НС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, хімія, екологія, правознавство
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Психофізіологічні чинники забезпечення безпеки людини. Системи формування здоров’я та безпека харчування. Єдина державна система захисту населення. Загальні принципи організації і структура ЦО України. Надзвичайні ситуації та негативні чинники природного, техногенного та антропогенного середовищ. Прилади дозиметричного та хімічного контролю. Стійкість роботи ОГД в умовах надзвичайних ситуацій. Запобігання та усунення надзвичайних ситуацій. Правове та нормативне регулювання охорони праці. Державне управління охороною праці в Україні. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Санітарно–гігієнічні умови праці. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму. Основи техніки безпеки.
Рекомендована література: 
  1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. — 248 с.
  2. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Навч. посібник / Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І.. — Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004.- 184 с.
  3. Основи цивільного захисту Навч. посібник / В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк — Львів, Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010.- 414 с.
  4. В.Ц. Жидецький. Основи охорони праці. — Львів: «Афіша», 2002-317 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 20%) — усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська