Безпека життєдіяльності

Код модуля: 
ТЕБ_6103_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30; аудиторні години — 16; в т.ч. лекції — 8 год., практичні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС — 1
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Мохняк С.М., к.ф.-м.н., доц. Гончарук В.Є., к.т.н., доц. Петрук М.П., к.т.н., доц. Козій О.І., к.т.н., доц. Дацько О.С., к.т.н., доц. Романів А. С., к.т.н., доц. Васійчук В.О., к.т.н., доц. Скіра В.В., к.ф.-м.н., доц. Качан С.І., ст.викл. Ляхов В.В., асист. Гельжинський І.І., асист. Гіщак Х.Я., асист. Вахула О.М.
Результати навчання: 
  • знати основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини, закономірності виникнення і розвитку небезпек, їх властивості, вплив на здоров’я та життя людини;
  • вміти аналізувати і оцінювати потенційні небезпеки, визначати шляхи запобігання та усунення їх дії на людину, розробляти та впроваджувати систему заходів і засоби захисту людей в умовах виникнення екстремальних ситуацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, хімія, екологія, правознавство
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Надзвичайні ситуації та негативні чинники природного, техногенного та антропогенного середовищ. Радіаційна небезпека. Прилади дозиметричного та хімічного контролю. Психофізіологічні чинники забезпечення безпеки людини. Системи формування здоров’я та безпека харчування. Невідкладна допомога при нещасних випадках. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності
Рекомендована література: 
  1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — 248 с.
  2. Бедрій Я.І., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. — Львів: Магнолія 2006, — 499 с.
  3. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник.- К.: ВД «Професіонал», 2004.-560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 40%) – контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) – диференційований залік
Мова навчання: 
українська