Безпека життєдіяльності

Код модуля: 
ТЕБ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 45; аудиторні години — 16; в т. ч. лекції — 8 год., практичні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС — 1,5.
Лектори: 
 • к. ф.-м.н., доцент Мохняк С. М.,
 • к. ф.-м.н., доцент Гончарук В. Є.,
 • к. т. н., доцент Петрук М. П.,
 • к. т. н., доцент Козій О. І.,
 • к. т. н., доцент Дацько О. С.,
 • к. т. н., доцент Романів А. С.,
 • к. т. н., доцент Васійчук В. О.,
 • к. т. н., доцент Скіра В. В.,
 • к. ф.-м. н., доцент Качан С. І.,
 • ст. викладач Ляхов В. В.,
 • асистент Гельжинський І. І.,
 • асистент Гіщак Х. Я.,
 • асистент Вахула О. М.
Результати навчання: 
 • Знати основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини, закономірності виникнення і розвитку небезпек, їх властивості, вплив на здоров’я та життя людини.
 • Вміти аналізувати і оцінювати потенційні небезпеки, визначати шляхи запобігання та усунення їх дії на людину, розробляти та впроваджувати систему заходів і засоби захисту людей в умовах виникнення екстремальних ситуацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Курси: Фізики, Хімії, Біології, Правознавства, Математики середньої школи.
Зміст навчального модуля: 
Види загроз життю у виробничих умовах. Небезпеки та наслідки їх прояву в умовах виробничої і побутової діяльності. Забезпечення безпеки життєдіяльності у виробничій та побутовій сферах. Пожежна безпека. Хімічна безпека.
Захист у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації та їх вплив на життєдіяльність. Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Дії в надзвичайних ситуаціях.
Рекомендована література: 
 1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Мохняк С. М., Дацько О. С., Козій О.І., Романів А. С., Петрук М. П., Скіра В. В., Васійчук В. О. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — 248 с.
 2. Бедрій Я.І., Нечай В. Я. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. — Львів: Магнолія 2006, — 499 с.
 3. Ярошевська В. М. Безпека життєдіяльності: Підручник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 40 %) — контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60 %) — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська