Безпека інформаційно-комунікаційних систем

Код модуля: 
БІТ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. — 32)
Лектори: 
старший викладач Баран Роман Дмитрович
Результати навчання: 
 • Знати основні методи, алгоритми і засоби забезпечення конфіденційності, цілісності і справжності інформації в інформаційно-комунікаційних системах.
 • Вміти застосовувати положення теорії і методи захисту інформації при експлуатації інформаційно-комунікаційних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теорія інформації та кодування,
 • Комп’ютерні мережі.
Зміст навчального модуля: 
Сучасні методи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, особливості їх апаратної та програмної реалізацій, принципи побудови та використання програмних та програмно-апаратних засобів для захисту програмного забезпечення та іншої інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Види загроз інформації в комп’ютерних мережах; основні протоколи безпеки; основні програмні засоби захисту інформації в комп’ютерних мережах; основні апаратні засоби захисту інформації в комп’ютерних мережах; засоби організації розмежування доступу комп’ютерних мережах; методи та засоби захисту програмного забезпечення; захист програмного забезпечення шляхом блокування доступу до комп’ютера; системи безпеки основних операційних систем (ОС); методи протидії штучно занесеним руйнівним комп’ютерним програмам; методи захисту програмних продуктів; реалізація захисту конфіденційності інформації; здійснення захисту цілісності інформації; організувати доступність інформації.
Рекомендована література: 
 1. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. — М.: Финансы и статистика, 1997.
 2. Кр. Касперски Техника сетевых атак. — М.: СОЛОН-Р, 2001.
 3. Мак-Клар С., Скембрей Д. Секреты хакеров. Безопасность сетей — готовые решения. — М.: «Вильямс», 2001.
 4. Хатч Б., Ли Дж., Курц Дж. Секреты хакеров. Безопасность Linux — готовые решения. — М.: «Вильямс», 2001.
 5. Лукацкий А. Обнаружение атак. — Спб.: Питер, 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %): екзамен
Мова навчання: 
українська