Безпека експлуатації транспортних засобів

Код модуля: 
ЕРАТ_6073_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 3,75); аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаборат. зан. — 16)
Лектори: 
ст. викл. Мастикаш Олександр Леонідович
Результати навчання: 
знати:
 • експлуатаційні властивості автомобіля, які впливають на його безпечну експлуатацію;
 • основні вимоги до технічного стану при експлуатації автотранспортних засобів (АТЗ) та їх складових елементів у частині, яка відноситься до забезпечення безпеки руху;
 • гранично допустимі значення параметрів АТЗ та їх складових елементів у частиш, яка відноситься до забезпечення безпеки руху;
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Конструкція автомобілів та двигунів внутрішнього згоряння,
 • Технічна експлуатація автотранспортних засобів.
Зміст навчального модуля: 
основні вимоги до безпечної експлуатації АТЗ та їх складальних одиниць; контроль технічного стану АТЗ для забезпечення безпеки руху; вимірювання та опрацьовування результатів технічних контролів систем та механізмів, які впливають на безпеку руху автомобіля.
Рекомендована література: 
 1. Основи керування автомобілем і безпека руху: Підручник / В.О. Безсмертний, З.Д. Дерех, В.В. Іщенко. — К.: Вища шк., 1996. — 202 с.
 2. Афанасьев Л.Л., Дьяков А.Б. Конструктивная безопасность автомобиля. — М.: Транспорт, 1983. — 212 с.
 3. Безопасность автомобиля в эксплуатации. Б. А. Ройтман, Ю.Б. Суворов, ВИ. Суковицин. — II: Транспорт, 1987. — 207 с.
 4. Д.В. Зеркалов, П.Р. Левковець та їн. Безпека руху автомобільного транспорту: Довідник. — К.: Основа, 2002. — 360 с.
 5. ДСТУ 3649-97. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю. — Київ.: Держстандарт України. 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольна робота (20%).
 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська, російська