Безпека дорожнього руху

Код модуля: 
ЕРАТ_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Нємий Степан Володимирович
Результати навчання: 
  • знати основні зовнішні фактори, що впливають на безпеку руху автомобіля; причини виникнення дорожньо-транспортних пригод; вплив учасників руху на його безпеку; вплив конструктивних особливостей автомобіля на безпеку руху; вплив умов та режиму руху автомобіля на його безпеку; організаційні та технічні методи забезпечення безпеки руху.
  • вміти застосовувати набуті знання для організації безпечної експлуатації автомобільних транспортних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Автомобілі. Ч. І.,
  • Автомобілі. Ч. ІI.
Зміст навчального модуля: 
Негативний вплив автомобіля на людей та довкілля. Умови руху та їх вплив на безпеку руху. Активна, пасивна та пожежна безпека автомобіля.
Рекомендована література: 
  1. Собакарь А.О., Холмянський Я.Д., Тараненко С.М. Основи безпеки дорожнього руху. Навч. посібник. — К.: Знання, 2007. — 312 с.
  2. Тимовський О.А., Дерех З.Д., Заворицький Ю.Є. Основи безпечного керування дорожніми транспортними засобами. Навчальний посібник. —К.: Вища шк., 2004. — 128 с.
  3. Иванов В.Н. Все об активной и пассивной безопасности автомобиля. — М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2005. — 175 с.
  4. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. — М.: Транспорт, 1991. — 175 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (70 %): захист розрахунково-графічної роботи, письмові звіти з практичних занять, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (30 %) — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська