Бетони та будівельні розчини

Код модуля: 
АШ_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 5 кредитів ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Марків Т. Є.
Результати навчання: 
Вивчення основ проектування та технологій виготовлення бетонів і розчинів для будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, придбання комплексу знань в даній галузі, засвоєння передової організації виробничих процесів приготування бетонів і розчинів та застосування їх на практиці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів,
 • Заповнювачі для бетонів,
 • Фізична хімія та хімія силікатів,
 • В’яжучі речовини,
 • Процеси і апарати виробництва силікатних матеріалів,
 • Механічне устаткування заводів збірного залізобетону і бетонних виробів.
Зміст навчального модуля: 
Загальні положення і поняття. Класифікація бетонів і розчинів за фізико-механічними властивостями, за видом в’яжучих речовин і за призначенням. В’яжучі речовини. Вода для приготування бетонів і розчинів. Добавки, що регулюють властивості бетонної, розчиної суміші та затверділого бетону. Структура бетонної і розчинової суміші. Властивості бетонної і розчинової суміші. Регулювання властивостей суміші. Ущільнення суміші. Макро- і мікроструктура бетону. Поняття «мікробетону Юнга». Пористість бетону. Міцність і деформативність бетону. Стійкість бетону. Клас бетону. Однорідність бетону за міцністю. Міцність бетону і розчину при розтягу і згині. Залежність міцності бетону і розчину від їх складу водоцементного співвідношення і інших факторів. Зсідання бетону і розчину. Модуль пружності і деформація бетону при короткочасному навантаженні. Деформація повзучості. Температурні деформації. Густина, пористість, середня, істинна і насипна густини. Водопоглинання, водонасичення, водонепроникність, морозостійкість. Теплопровідність, теплоємність, температурне розширення. Корозійна стійкість бетонів і розчинів, методи їх підвищення. Основні положення єдиної методики визначення складу бетону. Порядок розрахунку складу бетону. Експериментальна перевірка складу бетону. Визначення виробничого складу бетону. Легкі бетони на пористих заповнювачах. Поризований легкий бетон. Проектування складу легкого бетону. Крупнопористий легкий бетон. Ніздрюватий бетон (пінобетон і газобетон). Приймання, зберігання і підготовка заповнювачів та в’яжучих матеріалів. Дозування компонентів бетонної суміші. Автоматизація процесів приготування бетонної суміші. Приготування бетонних сумішей. Класифікація будівельних розчинів. Вимоги до матеріалів для будівельних розчинів. Поряд розрахунку складу будівельних розчинів. Приготування будівельних розчинів.
Рекомендована література: 
 1. Волянський О. А. Технологія бетону. — К.: Вища шк., 1994.
 2. Н. Г. Русанова, П. П. Пальчик Л. М. Рижанкова. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ю. М. Баженов, А. Б. Комар. Технология бетонных и железобетонных изделий. М., 1982.
 4. Ю. М. Баженов. Технология бетона. М., 1987.
 5. ДБНВ.2.7.-64-97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах. — К.: Держбуд України, 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, курсовий проект
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (лабораторні та практичні заняття) — 20 балів, контрольний захід (модульний контроль) — 80 балів.
 • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська