Бази і банки геопросторових даних

Код модуля: 
ФГІ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Лекційні заняття — 32 години, лабораторні заняття — 32 години. Всього аудиторних — 64 години, самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
 • доцент Шкурченко Ю. В.,
 • доцент Іванчук О. М.,
 • асистент Кузик З. О.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • основні види моделей даних, які використовуються в процесі проектування бази даних (БД);
 • загальні підходи в проектуванні БД для інформаційної системи та засоби реалізації БД;
 • основні прийоми роботи в інструментальному середовищі системи управління базою даних (СУБД);
 • основи програмування баз даних засобами СУБД;
 • принципи і методики використання даних про об’єкти земної поверхні для формування баз і банків даних в ГІС.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • здійснювати опис моделей баз даних на концептуальному, логічному та фізичному рівнях;
 • вибирати інструментальний засіб для БД інформаційної системи, виходячи із певної сукупності критеріїв;
 • створювати структуру БД та маніпулювати записами баз даних;
 • реалізувати засобами СУБД екранні форми вводу і виводу даних,
 • працювати з генератором звітних форм;
 • розробляти «програми-меню» для організації роботи користувача з інформаційною системою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Обчислювальні комплекси та системи,
 • Основи геоінформаційних систем і баз даних,
 • Обчислювальна техніка та програмування.
Зміст навчального модуля: 
Управління ресурсами даних в інформаційній системі (ІС). Представлення даних в ІС. Предметна галузь як джерело даних. Основні способи визначення структур даних. Атрибути (елементи) даних. Значення даних. Ключовий елемент даних. Запис даних. Файл даних. Поняття концептуальної моделі даних Концепція баз даних. Планування бази даних. Поняття незалежності даних. Два рівні незалежності даних. Способи досягнення незалежності даних. Основні положення концепції БД. Поняття «база даних» і «банк даних», «фонд даних», «система управління базами даних (СУБД)». Вимоги до СУБД. Короткий огляд інструментальних засобів для БД. Структура та зміст основних компонентів СУБД. Мовні засоби СУБД. Загальні відомості про СУБД для ПЕОМ. Фактографічні, текстові та SQL — подібні СУБД. Бази даних в інтегровиних пакетах Ознайомлення з програмуванням реляційних баз даних засобами СУБД. Основні команди та стандартні функції. Тимчасові змінні та масиви. Одночасна робота з декількома файлами БД. Побудова та структура програм. Команди керування. Розробка програм-«меню». Аспекти практичного застосування мови СУБД при розробці прикладних програм та інтерактивного середовища для фахових АІС. Бази і банки даних в геоінформаційних системах. Принципи і методика використання картографічних матеріалів, даних фотограмметричного знімання та дистанційного зондування для формування баз і банків даних. Банки географічних даних для тематичного картографування.. Реалізація концепції баз даних в інструментальних ГІС.
Рекомендована література: 
 1. Основы пространственных бах данных. Шаши Шекхая, Сфнжей Чаула. Учебное пособие. (Spatial Databases : A Tour. New Jersey). Пер. с англ. М. — 2004. — 233 с.
 2. Куправа Т. А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД. М. — Мир. 1991. 77 с.
 3. Каратыгин С. А., Тихонов А. Ф., Долголаптева В. Г. Базы данных. Том1. — М. ABF? 1995. — 412с.
 4. Інформатика і комп«ютерна техніка. Частина 1. Практичне вивчення стандартних засобів і програм. Навчально-методичний посібник\ Укл. Черняхівський В. В. — Львів, вид. відділ ІППТ при НУ «Львівська політехніка», 2006. — 202 с.
 5. И. Флорес. Структуры и управление данными. / Пер. анг., М., «Финансы и статистика», 1992.
 6. Ш. Артре. Структурный подход к организации баз данных. /Пер. анг. «Финансы и статистика», 1983. — 317 с., с ил.
 7. Структури данных для персональных ЭВМ. Й. Лэнгсам, М. Огенстайн, А. Тененбаум. Пер. с англ. М.: Мир. — 1989. — 568 с., ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська