Бази даних в екології

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ECTS — 3,0
Лектори: 
доц. Чаповська Р.Б.
Результати навчання: 
Формування системи знань про принципи організації екологічної інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про методи і підходи світової практики до екологічного моніторингу довкілля, надання студентам знань та практичних навичок пошуку та аналізу екологічних даних, принципи формування системного уявлення про методи прийняття рішень за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Геоекоінформаційні системи
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття інформатизації екологічних систем та екологічної інформатики. Джерела даних та організація екологічної інформації. Бази даних. Банки даних. Сучасні технології обробки даних. Технологія OLAP. Геоінформаційні технології в сучасному світі та їх застосування в екології. Нейрокомп’ютерні технології — як перспективний шлях удосконалення систем обробки інформації. Сучасні інформаційно-комунікаційні системи в екології. Сучасні експертні системи в екології: принципи організації та роботи з ними. Системи підтримки прийняття рішень в екології, як невід’ємна складова при еколого-економічному моніторингу довкілля. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод.
Рекомендована література: 
  1. Берко А.Ю., Верес О.М. Організація баз даних: практичний курс. — Львів: Вид-во Нац. Ун-ту «Львів. політехніка», 2003.
  2. Мокін В.Б. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод: монографія. — Вінниця: ВНТУ, 2010
  3. Погребенник В.Д. Системи розпізнавання образів. — Львів: «СПОЛОМ», 2007.
  4. Д.Кренке. Теорія й практика побудови баз даних. — електронний ресурс
  5. Погребенник В.Д. Оперативне вимірювання інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів. Монографія. — Львів: СПОЛОМ, 2011.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування, виконання практичних завдань,
  • Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська