Бази даних у технології машинобудування

Код модуля: 
ТМБ_ХХХХ_С03
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 165 (кредитів ЄКТС — 5,5); аудиторні години — 96 (лекції — 32, лаб. роб. — 64).
Лектори: 
к. т. н., доцент Юрчишин Ігор Іванович
Результати навчання: 
  • Знати можливості та особливості баз даних та систем керування базами даних різних класів; основи проектування і використання реляційних баз даних стосовно задач технології машинобудування;
  • вміти проектувати та створювати реляційні бази даних для вирішення окремих задач технології машинобудування; використовувати бази даних та системи керування базами даних у системах автоматизованого проектування конструкторсько-технологічного та управлінського спрямування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Основи інформатики та програмування
  • Технологія машинобудування
  • Системи автоматизованого проектування металорізальних інструментів, спорядження та технологічних процесів.
Супутні: Інформаційні технології підготовки машинобудівного підприємства.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття баз даних. Системи керування базами даних (СКБД). Основні концепції реляційних баз даних. Основи проектування реляційних баз даних. Механізми доступу до даних. Основи мови SQL. Засоби проектування даних. Засоби розроблення спеціалізованих прикладних програм (додатків). Засоби Business Intelligence. Об’єктно-орієнтовані СКБД. Основи адміністрування СКБД.
Рекомендована література: 
  1. Юрчишин І.І. Конспект лекцій з дисципліни «Бази даних у технології машинобудування». — Заплановано до видання у 2014 р.
  2. Берко А. Ю., Верес О. М. Теоретичні основи баз даних: Конспект лекцій для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 192 с.
  3. Глушаков С. В., Ломотько Д. В. Базы данных. — Харків: АСТ, 2002. — 504 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%, виконання та захист звітів з лабораторних робіт).
  • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська