Бази даних та знань

Код модуля: 
ЗІ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
агальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Досин Д.Г.
Результати навчання: 
 • засвоїти основні поняття інформації, даних, методів представлення знань, інтелектуальних систем, інформаційних процесів і процедур доступу до реляційних баз даних та баз знань;
 • вміти застосовувати на практиці основні положення теорії реляційних баз даних, баз даних, базованих на об’єктній моделі, вести розробку та підтримку баз знань, моделювати та аналізувати інформаційні процеси і процедури при розробці власних баз даних та знань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теорія інформації;
 • Основи збору, передавання та обробки інформації;
 • Системи та мережі передачі даних;
 • Прикладний аналіз даних
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Математичні методи пректування реляційних баз даних Системи управління реляційними базами даних. SQL, синтез інтелектуальних систем, програмні засоби проектування інтелектуальних систем.
Рекомендована література: 
 1. Мейер М. Теория реляционных баз данных. — М.: Мир, 1987. — 608 с.
 2. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. — М.: Мир, 1991. — 252 с.
 3. Досин Д.Г. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях // Д.Г.Досин, В.В.Литвин, Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник — Львів: «Цивілізація», 2009. — 414с.
 4. Рассел С. Искусственный интеллект / С.Рассел, П.Норвиг. — М.,С.-П.,К.: Вильямс, 2006. — 1408 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (40%), Power Point — презентація (20%)
Мова навчання: 
українська, англійська