Бази даних та знань

Код модуля: 
КСА_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. — 16)
Лектори: 
к.т.н., ст.викл. Павельчак Андрій Геннадійович
Результати навчання: 
знати:
 • методологію проектування реляційних баз даних;
 • основні структури мови SQL;
 • стандартні інтерфейси доступу до серверів баз даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • алгоритмічні мови та програмування;
кореквізити:
 • операційні системи.
Зміст навчального модуля: 
Структури баз даних, реляційна модель даних, ER-моделі реляцій¬них баз даних, нормалізація баз даних, мова структурованих запитів SQL, транзакції, тригери, технології доступу до баз даних.
Рекомендована література: 
 1. К.Дж. Дейт. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс». 2005. — 1328 с.
 2. Д. Крёнке. Теория и практика построения баз данных, 8-е издание. — СПб.: Питер. 2003. — 800 с.
 3. Ф.Д. Ролланд. Основные концепции баз данных.: Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс». 2002. — 256 с.
 4. А.Д. Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений, 4-е издание. — СПб.: КОРОНА принт. 2004. — 736 с.
 5. Роберт Виейра. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005. Базовий курс.: Пер. с англ. — М.: ООО «И.Д. Вильямс». 2007. — 832 с.
 6. А.В. Постолит. Visual Studio .NET: разработка приложений баз данных. — СПб.: БХВ-Петепбург. 2003. — 544 с.
 7. Дэвид Сеппа. Программирование на Microsoft ADO.NET 2.0. Мастер-класс.: Пер. с англ. — М.: Изд. «Русская редакция», СПб.: Питер. 2007. — 784 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
 • графічно-розрахункова робота (50%); письмовий звіт, усне опитування;
 • підсумковий контроль (30 %, контрольний захід): письмово-усна форма.
Мова навчання: 
українська