Бази даних

Код модуля: 
МІ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні — 14)
Лектори: 
ас. Токар О.Є.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати сучасні інформаційні системи та технологіії збереження та керування даними, можливості їх застосування для обробки інформації. .
  • Уміти застосувати набуті знання для створення баз даних та вміти працювати з базами даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Інформатика, комп’ютерна обробка даних
  • кореквізит: Міжнародні інформаційні системи і технології
Зміст навчального модуля: 
Системи з базами даних. Середовище бази даних. Мови баз даних. Моделі даних і концептуальне моделювання. Системи управління базами даних. Функції СУБД. Компоненти СУБД. Методології проектування баз даних. Проектування і створення баз даних Access. Мова баз даних SQL.
Рекомендована література: 
  1. Коннолли Т., Бег К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение.- Вильямс, 2001.
  2. Гайна Г.А. Основи проектування баз даних. Навч. посібник.- К.:Кондор, 2007.- 208с.
  3. Демків І., Каленюк П., Ключник І., Кравець І., Петрович Р. (2003) Основи роботи в середовищах MS Excel 2000 та MS Access 2000. Лекції та завдання до лабораторних робіт.- Львів: Каменяр, 2003.- 210с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування на лабораторних заняттях.
  • Підсумковий контроль (70%, залік).
Мова навчання: 
українська