Банківська система

Код модуля: 
ФІН_6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин −150 (кредитів ECTS — 5), аудиторні години — 64 (лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.), самостійна робота — 86 год.
Лектори: 
к.е.н., доц. Кльоба Лев Гнатович
Результати навчання: 
знати:
 • сутність і структуру банківських систем;
 • сутність, принципи та закономірності банківської діяльності;
 • чинне законодавство та нормативні документи НБУ, що регламентують банківську діяльність;
 • сутність і механізм здійснення активних та пасивних операцій комерційних банків;
 • основні напрями діяльності центральних банків; основи здійснення центральними банками емісії грошей та регулювання грошового обігу, банківського нагляду та регулювання діяльності комерційних банків;
 • аспекти проведення грошово-кредитної політики;
вміти:
 • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах організації банківської системи; набути навичок фінансових розрахунків в комерційних банках;
 • розраховувати та аналізувати виконання комерційними банками економічних нормативів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Фінанси
 • Гроші та кредит 1
кореквізити:
 • Гроші та кредит 2
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Фінансовий ринок
Зміст навчального модуля: 
Банківська система та її елементи. Банківські системи провідних зарубіжних країн. Національний банк України в економічній системі держави. Грошово-кредитна політика. Організація міжбанківських розрахунків. Фінансовий моніторинг у банківській системі. Фінансова стабільність і безпека банківської системи. Державне регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності. Основи організації діяльності комерційних банків в Україні. Банківський капітал. Формування ресурсної бази банку. Розрахунково-касові операції банків. Активні операції комерційних банків. Кредитні операції банків. Операції банків в іноземній валюті. Інвестиційна діяльність та операції банків з цінними паперами. Банківські ризики. Аналіз діяльності комерційних банків.
Рекомендована література: 
 1. Банківська система: у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг. ред. д-ра екон. наук С. А. Кузнецової ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Д.: Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2012. — 319 с.
 2. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / [М. І. Крупка та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. — 508 с.
 3. Реверчук С.К. Банківська система України [Текст] : навч. підручник — Львів: Магнолія-2006, 2013. — 400 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (35 %): розв’язування задач, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (65% ,екзамен): модульний і семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська