Бакалаврська кваліфікаційна робота

Код модуля: 
ІВТ_6135_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 315 (кредитів ЄКТС — 10,5); виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи — 270 год., захист кваліфікаційної бакалаврської роботи — 45 год.
Лектори: 
Члени державної атестаційної комісії
Результати навчання: 
  • Навички системного аналізу вимiрювально-інформаційних комплексів.
  • Уміння розрахунку вузлів вимірювальних приладів, систем та автоматизованих систем експериментальних досліджень.
  • Навички роботи з обчислювальною та мікропроцесорною технікою, складання та налагодження програмного забезпечення.
  • Уміння розраховувати метрологічні характеристики вимірювальних приладів, пристроїв та каналів.
  • Навички використовувати апарат детермінованого та стохастичного моделювання під час досліджень фізичних процесів та явищ.
  • Навички програмувати та використовувати можливості обчислювальної техніки та програмного забезпечення.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • всі навчальні модулі даної програми.
Зміст навчального модуля: 
Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Інформаційно-вимірювальні технології» є розроблення та застосування спеціалізованих вимірювальних приладів і систем, розроблення програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки, інсталяції комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем, комплексів та їхнього сервісного обслуговування, комп’ютерного опрацювання вимірювальної інформації, систем збирання та передавання вимірювальної інформації, метрологічного забезпечення спеціалізованих вимірювань.
Рекомендована література: 
Література по тематиці кваліфікаційної бакалаврської роботи
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль — 100 % захист бакалаврської роботи.
Мова навчання: 
українська, англійська, німецька, польська