Бакалаврська кваліфікаційна робота

Код модуля: 
ЕП_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 270, кредитів ЄТКС — 9.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Бакалаврська кваліфікаційна робота студента призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості у студента умінь вирішувати типові задачі діяльності, які передбачені для первинних посад на технологічному рівні, і включає в себе:
  • пояснювальну записку, обсягом 30 – 60 ст.;
  • графічний матеріал: не менше 3-х аркушів з технічним кресленням.
Матеріал пояснювальної записки викладають в такій послідовності: 1. Титульний аркуш, який має форму стандартного бланка; 2. Завдання на кваліфікаційну роботу – стандартний бланк; 3. Анотація українською та іноземною мовами до 0.5 сторінки (1200 друкованих символів), де стисло викладені мета і зміст кваліфікаційної бакалаврської роботи та отримані результати 4. Зміст, який складається з переліку складових пояснювальної записки:
  • вступ
  • основна частина
  • висновки
  • список використаних джерел
  • додатки (можуть містити ілюстрації, фотографії, таблиці з описом).
Методи і критерії оцінювання: 
Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи на засіданні державної атестаційної комісії по захисту дипломних робіт.
Мова навчання: 
українська