Авторське право

Код модуля: 
ЦПП_8026_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ.зан. — 16.) сам. роб. — 58
Лектори: 
к.ю.н., доц. Попадинець Г.О.
Результати навчання: 
 • знати систему авторського права та суміжних прав, їх структурні підрозділи; тенденції формування та проблеми вдосконалення авторського законодавства; основні інститути авторського права та їх правове регулювання;
 • вміти самостійно аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти в сфері авторського права; застосовувати норми авторського права у професійній діяльності; грамотно складати і оформляти документи юридичного характеру, договори у сфері авторського права; здійснювати аналітичну роботу, самостійно працювати з навчальною і спеціальною літературою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Цивільне право,
 • право інтелектуальної власності.
Зміст навчального модуля: 
 • Поняття, основні завдання та принципи авторського права
 • Об’єкти та суб’єкти авторського права
 • Немайнові та майнові права авторів
 • Авторський договір
 • Історія і еволюція суміжних прав
 • Управління авторськими і суміжними правами
 • Система законодавства України про охорону авторського права і суміжних прав
 • Міжнародне авторське право
Рекомендована література: 
 1. Інтелектуальна власність: Словник-довідник/ у 2-х т. — За ред. О. Святоцького.- К.:Ін-Юре, 2000.-Т.1.- Статті про авторське право
 2. Підопригора А.О. Авторське право і суміжні права// Цивільне право: Навч посібник для студентів юридичних вузів і факультетів. К., 1996.
 3. Підопригора А.О. Авторське право і суміжні права // Законодавство України про інтелектуальну власність, — Харків, 1997.
 4. Право інтелектуальної власності: Підручник. За ред. О.Підопригори, О. Святоцького. — К.: Ін-Юре, 2004.
 5. Тимофеенко Л.П. Авторское право// Охрана прав на интеллектуальную собственность: Т. І — К., 1994.
 6. Тимофеенко Л.П. О смежных правах. — К. 1996.
 7. Торкатюк В.Й. Авторское право. — К., 1995.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тест
Мова навчання: 
українська