Авторознавство

Код модуля: 
КПП_8020_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16) сам. роб. — 73
Лектори: 
к.ю.н., доцент Якимова С.В.
Результати навчання: 
 • знати класифікацію ідентифікаційних ознак писемної мови;
 • знати основні стадії процесу експертної ідентифікації автора тексту документа;
 • знати порядок підготовки та оформлення матеріалів на судово-авторознавчу ідентифікаційну експертизу;
 • уміти виділяти загальні та окремі ознаки мовних навичок писемної мови, окремі ознаки пунктуаційних навичок, окремі ознаки орфографічних навичок, окремі ознаки лексико-фразеологічних навичок, окремі ознаки граматичних навичок, окремі ознаки стилістичних навичок.
 • уміти виділяти загальні та окремі ознаки навичок дискурсивного мислення, ознаки інтелектуальних навичок писемної мови.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • криміналістика.
Зміст навчального модуля: 
 • класифікація ідентифікаційних ознак писемної мови як криміналістичний спосіб логічного аналізу складних систем;
 • основні стадії процесу експертної ідентифікації автора тексту документа
 • підготовка та оформлення матеріалів на судово-авторознавчу ідентифікаційну експертизу;
 • наукові основи судової лінгвістики.
Рекомендована література: 
 1. ЕРМОЛЕНКО Г. В. Анонимные произведения и их авторы. — Мн.: Университетское, 1988.
 2. МАРУСЕНКО М. А. Атрибуция анонимных и псевдонимных текс¬тов методами теории распознавания образов. — Л.: ЛЕУ, 1990. — 164 с.
 3. ВУЛ С. М., КРАВЧУК И. С. Дифференциация авторства документов на основе количественных параметров текстов // Криминалистика и судеб¬ная экспертиза. — К.: Вища школа, 1988. — Вып. 37. — С. 57-63.
 4. Криміналістичне документознавство: Практ. посіб. / В.В. Бірюков, В.В. Коваленко, Т.П. Бірюкова, К.М. Ковальов; За заг. ред. В.В. Бірюкова. — К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, залік).
Мова навчання: 
українська