Автопідготовка

Код модуля: 
ЕРАТ_6071_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин − 36 (кредитів ЄКТС − 1); аудиторні години − 16 (лекції − 16)
Лектори: 
ст. викл. Нікіпчук Сергій Вячеславович
Результати навчання: 
  • знати: будову й принцип дії та взаємодію вузлів, агрегатів, механізмів і систем автомобілів,
  • вміти: застосовувати набуті знання з будови агрегатів, вузлів, механізмів та систем автомобілів при виконанні професійних завдань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
  • обладнання пожежних транспортних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Загальна будова вантажних автомобілів. Механізми керування: кермове керування, гальмове керування. Силова передача: загальна схема силової передачі вантажних автомобілів, зчіпник, скрині передач, передачі відбору потужності для приводу допоміжних агрегатів, їх призначення та робота. Ходова частина: рама, мости, підвіска автомобіля, колеса і шини. Карданні передачі, механізми ведучих мостів, диференціали. Двигуни: загальна будова та принцип дії поршневого двигуна внутрішнього згоряння, робочі цикли двигунів. Механізми двигуна: хитневий механізм, газорозподільний механізм. Системи двигунів: мащення, охолодження, запалення, живлення бензинових та дизельних двигунів, газобалонні установки. Джерела електричного струму в автомобілі та електрообладнання. Кузов, кабіна, додаткове обладнання автомобіля.
Рекомендована література: 
  1. Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. — К.: Либідь, 2000. — 400 с.
  2. Боровських Ю. І. та ін. Будова автомобілів: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1991. — 303 с.
  3. Сирота В. І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник. — К.: Арістей, 2005. — 280 с.
  4. Механічні та гідромеханічні трансмісії: Методичні вказівки / Укл. П. М. Гащук, Т. Г. Миськів, Зінько Р. В. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2003. — 20 с.
  5. Трансмісія автомобіля. Методичні вказівки / Укл. Т. Г.Миськів, Р. В.Зінько. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 16 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20%): контрольна робота, усне опитування.
  • підсумковий контроль (80%, залік): контрольні тести.
Мова навчання: 
українська