Автопідготовка

Код модуля: 
ЕРАТ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин − 30 (кредитів ЄКТС − 1), аудиторні години − 16 (лекції − 16).
Лектори: 
ст. викладач Нікіпчук Сергій Вячеславович
Результати навчання: 
 • Знати: будову й принцип дії та взаємодію вузлів, агрегатів, механізмів і систем автомобілів.
 • Вміти: застосовувати набуті знання з будови агрегатів, вузлів, механізмів та систем автомобілів при виконанні професійних завдань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Преквізити: немає
 • Кореквізити: обладнання пожежних транспортних засобів
Зміст навчального модуля: 
Загальна будова вантажних автомобілів. Механізми керування: кермове керування, гальмове керування. Силова передача: загальна схема силової передачі вантажних автомобілів, зчіпник, скрині передач, передачі відбору потужності для приводу допоміжних агрегатів, їх призначення та робота. Ходова частина: рама, мости, підвіска автомобіля, колеса і шини. Карданні передачі, механізми ведучих мостів, диференціали. Двигуни: загальна будова та принцип дії поршневого двигуна внутрішнього згоряння, робочі цикли двигунів. Механізми двигуна: хитневий механізм, газорозподільний механізм. Системи двигунів: мащення, охолодження, запалення, живлення бензинових та дизельних двигунів, газобалонні установки. Джерела електричного струму в автомобілі та електрообладнання. Кузов, кабіна, додаткове обланнання автомобіля.
Рекомендована література: 
 1. Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. — К.: Либідь, 2000. — 400 с.
 2. Боровських Ю. І. та ін. Будова автомобілів: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1991. — 303 с.
 3. Сирота В. І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник. — К.: Арістей, 2005. — 280 с.
 4. Механічні та гідромеханічні трансмісії: Методичні вказівки / Укл. П. М. Гащук, Т. Г. Миськів, Зінько Р. В. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2003. — 20 с.
 5. Трансмісія автомобіля. Методичні вказівки / Укл. Т. Г.Миськів, Р. В.Зінько. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 16с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (80%, залік): контрольні тести.
Мова навчання: 
українська