Автомобільні двигуни

Код модуля: 
ЕРАТ_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — (лекції — 32, практичні — 16, лаб.роботи — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Сороківський Олег Ігорович
Результати навчання: 
знати основи теорії робочих процесів автомобільних двигунів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теоретична механіка,
 • Деталі машин,
 • Конструкція автотранспортних засобів.
Зміст навчального модуля: 
 • Узагальнений термодинамічний цикл та його часткові випадки.
 • Властивості пального та хімічні реакції при його згорянні. Дійсні цикли автомобільних двигунів. Процеси дійсних циклів. Процеси газообміну та визначення їх параметрів. Сумішоутворення в автомобільних двигунах. Процеси згоряння в бензинових двигунах та дизелях. Процес розширення та його показники. Кінематичний розрахунок корбово-хитневих механізмів (КШМ). Сили тиску в циліндрі двигуна. Приведення мас КШМ. Сумарні сили та моменти, які діють в КШМ. Сили, які діють на шийки корбового вала, їх полярні діаграми, діаграма зношування шийки. Діаграма набігаючи моментів на корінні шийки корбового вала. Розрахунок механізму газорозподілу двигуна.
Рекомендована література: 
 1. Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є., Тимченко І.І. Автомобільні двигуни: Підручник. — К.: Арістей, 2005. — 476 с.
 2. Гащук П.М., Миськів Т.Г., Нікіпчук С.В. Автомобільні двигуни. Тепловий та динамічний розрахунок: навчальний посібник.- Львів: Українські технології, 2006. — 144 с.
 3. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. — М.: Высшая школа, 1980. — 400 с.
 4. Тепловий розрахунок автомобільного двигуна. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Автомобільні двигуни»/ Укл. П.М. Гащук, Т.Г. Миськів. — Львів: ДУЛП, 1996. — 36 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70% модульний контроль, екзамен): тестування (70%).
Мова навчання: 
українська