Автомобілі (Курсова робота)

Код модуля: 
ЕРАТ_6049_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — немає
Лектори: 
ст. викл. Миськів Теодозій Григорович
Результати навчання: 
  • виконати курсову роботу на тему: «Розрахунок на міцність основних вузлів двигуна і аналіз врівноваження сил інерції»
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Автомобілі, частина 1,
  • Теоретична механіка,
  • Деталі машин і підіймально-транспортне обладнання.
Зміст навчального модуля: 
Трансмісія автомобіля: схема, загальні властивості та властивості окремих агрегатів. Підвіска автомобіля: схема, властивості, основні елементи.
Рекомендована література: 
  1. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник. — К.: Арістей, 2005. — 280 с.
  2. Іванов А. М., Солнцев А. Н., Гаевский В. В. и др. Основы конструкции автомобиля. — М. «Книжное издательство «За рулем», 2007. — 336 с.
  3. Раймпель Й. Шасси автомобіля: Конструкции подвесок / Пер. с нем. — М.: Машиностроение, 1989. — 328 с.
  4. Раймпель Й. Шасси автомобіля: Элементы подвески / Пер. с нем. — М.: Машиностроение, 1987. — 288 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Підсумковий контроль (100% захист курсової роботи): курсова робота, усне опитування
Мова навчання: 
українська