Автомобілі, частина 2

Код модуля: 
ЕРАТ_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Нємий Степан Володимирович
Результати навчання: 
  • знати критерії оцінки експлуатаційної ефективності автомобіля, вплив конструктивних параметрів та експлуатаційних чинників на експлуатаційні властивості транспортних засобів, функціональні властивості та робочі процеси агрегатів і систем автомобіля, особливості розрахунку конструктивних параметрів агрегатів і систем автомобіля та їх складових;
  • вміти застосовувати набуті знання для задач ефективної експлуатації автомобільних транспортних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізии:
  • Автомобілі, частина 1.
Зміст навчального модуля: 
Зміст модуля: Автомобіль — Умови експлуатації — Критерії оцінки ефективності. Основи теорії колісного рушія. Тягово-швидкісні властивості. Паливна ощадливість. Гальмівні властивості автомобіля. Стійкість і керованість транспортного засобу. Маневреність. Прохідність. Комфортабельність. Формування експлуатаційних властивостей автомобіля. Експлуатаційні властивості зчеплення, коробок передач, карданних передач, головних передач і диференціалів, гальмівної системи та системи керування.
Рекомендована література: 
  1. Чабан С.Г., Колесніченко М.О. Теорія експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів. — Одеса: АО БАХВА, 2003. — 220 с.
  2. Кошарний М.Ф. Основи механіки та енергетики автомобіля: Навч. Посібник. — К.: Вища шк., 1992. — 200 с.
  3. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: Учебник для вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» — М.: Машиностроение, 1989. — 240 с.
  4. Энергетическая эффективность автомобиля/ Гащук П.Н. — Львов: Свит, 1992. — 208 с.
Форми та методи навчання: 
лекції , практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (24 %): письмові звіти з практичних занять, усне опитування;
  • Підсумковий контроль (76 % — екзамен).
Мова навчання: 
українська