Автомобілі, частина 1

Код модуля: 
ЕРАТ_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ECTS — 6); аудиторні години — 128 (лекції — 64, лаб. заняття — 32, практ. заняття — 32)
Лектори: 
ст. викл. Миськів Теодозій Григорович
Результати навчання: 
  • знати будову й принцип дії вузлів, агрегатів, механізмів і систем автомобілів, а також про сучасні тенденції автомобілебудування,
  • вміти практично застосовувати набуті знання, зокрема підвищувати культуру експлуатації автомобілів, знижувати токсичні викиди, збільшувати міжремонтні терміни.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
прореквізити:
  • Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка.
  • Фізика.
  • Теорія машин і механізмів.
Зміст навчального модуля: 
Призначення, класифікація, застосування, схеми та принцип дії автомобільних агрегатів, механізмів і систем. Сучасні тенденції автомобілебудування.
Рекомендована література: 
  1. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник. — К.: Арістей, 2005. — 280 с.
  2. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. — К.: Либідь, 2007. — 400 с.
  3. Конструкції автомобілів і тракторів: Лабораторний практикум / А.М. Кізман. — К.: ІСДО, 1993. — 488 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): контрольна робота, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70%): модульний контроль, екзамен.
Мова навчання: 
українська