Автоматизований електропривід загальнопромислових механізмів, частина 2

Код модуля: 
ЕАП_6062_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 60 (лекції — 40, лаб. роб. — 20, практ.— 0)
Лектори: 
ст. викладач Цяпа Володимир Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати вимоги до вибору системи електропривода і засобів автоматизації механізмів безперервного транспорту та механізмів відцентрового та поршневого типів, розрахунок та вибір основних елементів вказаних систем, аналіз роботи систем автоматизованого електропривода з врахуванням параметрів основних вузлів механізмів
  • вміти на базі аналізу основних принципів роботи типових загальнопромислових механізмів технічно грамотно виконувати налагодження та монтаж систем автоматизації вказаних механізмів, ліквідовувати характерні неполадки електрообладнання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: електричні апарати, теорія електроприводу, електроніка та мікросхемотехніка
  • кореквізити: електричні машини, електропривід, системи керування електроприводами, елементи автоматизованого електропривода
Зміст навчального модуля: 
Типові загальнопромислові механізми безперервного транспортування механізмів відцентрового та поршневого типу. Розрахунок навантажень вказаних механізмів. Електропривід і автоматизація механізмів безперервного транспорту та механізмів відцентрового та поршневого типу
Рекомендована література: 
  1. Ключев В.И.,Терехов В.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. М. Энергия, 1980.
  2. Соколов М.М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов. Изд. 3-е, переработ. и доп., М. Энергия, 1976.
  3. Дранников В.Т., Звягин И.С. Автоматизированный электропривод подъемо-транспортных машин, М. Высшая школа, 1973.
  4. Мазепа С.С., Марущак Я.Ю., Куцик А.С. Електрообладнання промислових підприємств. — Львів: «Магнолія плюс», видавець СПД ФО В.М.Піча, 2004. — 260 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, РГР, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, РГР
  • Підсумковий контроль (80%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська