Автоматизований електропривід загальнопромислових механізмів, частина 1

Код модуля: 
ЕАП_6056_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — ( кредитів ЄКТС — ) аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 0, практ.— 16)
Лектори: 
ст. викладач Цяпа Володимир Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати вимоги до електроприводів і систем автоматизації окремих механізмів на основі аналізу специфіки їх роботи, вибір системи електроприводу і засобів автоматизації, розрахунок та вибір основних елементів піднімально-транспортних механізмів
 • вміти на базі аналізу основних принципів роботи піднімально-транспортних механізмів виконувати налагодження та монтаж систем автоматизації вказаних механізмів, ліквідовувати характерні неполадки електрообладнання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • електричні апарати,
 • теорія електроприводу,
 • електроніка та мікросхемотехніка
кореквізити:
 • електричні машини,
 • електропривід,
 • системи керування електроприводами,
 • елементи автоматизованого електропривода
Зміст навчального модуля: 
Типові загальнопромислові механізми циклічної дії. Розрахунок навантажень механізмів циклічної дії. Особливості побудови електроприводів кранових механізмів. Електропривід і автоматизація підйомних установок.
Рекомендована література: 
 1. Ключев В.И.,Терехов В.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. М. Энергия, 1980.
 2. Соколов М.М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов. Изд. 3-е, переработ. и доп., М. Энергия, 1976.
 3. Дранников В.Т., Звягин И.С. Автоматизированный электропривод подъемо-транспортных машин, М. Высшая школа, 1973.
 4. Мазепа С.С., Марущак Я.Ю., Куцик А.С. Електрообладнання промислових підприємств. — Львів: «Магнолія плюс», видавець СПД ФО В.М.Піча, 2004. — 260 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, РГР, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): РГР
 • Підсумковий контроль (80%) екзамен, контрольні заходи
Мова навчання: 
українська