Автоматизовані технологічні комплекси в електронній промисловості

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3,0), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. заняття — немає, лабор. заняття — 16).
Лектори: 
доцент Кодра Юрій Васильович
Результати навчання: 
Знати:
  • функціональне призначення систем автоматизованих технологічних комплексів (АТК);
  • принципи побудови і функціонування АТК;
  • елементи систем АТК і їх функціональні зв’язки.
Вміти:
  • розробляти, налагоджувати і обслуговувати в процесі експлуатації системи автоматизованого завантажування і складання електронних приладів;
  • обґрунтовувати вибір складових елементів АТК.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Принципи автоматизації виробничих процесів. Етапи розвитку автоматизації. Автоматизовані гнучкі виробничі системи (ГВС). Оцінка степені підготовки виробу до автоматизованого виробництва. Характеристика категорій складності. Пристрої автоматичного завантаження. Магазинні завантажувальні пристрої. Автоматичне орієнтування виробів. Орієнтація мініатюрних виробів з гнучкими елементами. Класифікація і конструкції пристроїв для орієнтації виробів з коаксіальними і односторонніми виводами. Бункерні завантажувальні пристрої. Вимоги до конструкції деталей та вузлів. Методи забезпечення складання деталей та вузлів. Аналіз структури складальних автоматів в залежності від методу складання. Промислові роботи (ПР), визначення. Структурна ПР. Структурна організація робото технологічних комплексів (РТК). Технічні показники та класифікація промислових роботів. Степені рухомості, системи координат ПР. Системи керування промислових роботів. Захвати маніпуляторів промислових роботів. Приводи маніпуляторів промислових роботів: електромеханічні, пневматичні. Приводи маніпуляторів мініатюрних промислових роботів. Транспортні засоби і спеціальні пристрої в автоматизованих комплексах. Автоматизовані склади і локальні накопичувачі.
Рекомендована література: 
  1. Кодра Ю. В., Стоцько З. А., Гаврильченко О. В. Завантажувальні пристрої технологічних машин. Розрахунок і конструювання: Навч. посібник / За ред. З. А. Стоцька. — Львів: Видавництво «Бескид Біт». 2008. — 356 с.
  2. Спину Г. А. Промышленные роботы, конструирование и применение. Киев, Вища школа, 1985.
  3. Лебедовский М. С., Федотов А. И. Автоматизация сборочных работ. Лениздат, 1970.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, екзамен).
Мова навчання: 
українська