Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Код модуля: 
ЕАП_6057_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. зан. — 32)
Лектори: 
доц. Куцик Андрій Степанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати загальні принципи побудови автоматизованих систем управління (АСУ) технологічними процесами, номенклатуру обладнання, яке використовується для реалізації АСУ (програмовані логічні контролери, засоби людино-машинного інтерфейсу, давачі).
  • уміти вибирати обладнання для реалізації алгоритмів керування електромеханічним обладнанням, реалізовувати ці алгоритми на базі цифрових засобів автоматизації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: мікропроцесорна техніка, основи обчислювальної техніки;
  • кореквізити: сучасні електроприводи змінного струму, автоматизація типових технологічних процесів, робототехніка
Зміст навчального модуля: 
Автоматизовані технологічні комплекси. АСУ, рівні АСУ, ієрархія АСУ. Класифікація АСУ за задачами керування, апаратною реалізацією. АСУ ТП на базі програмованих логічних контролерів (ПЛК). Будова та принцип роботи ПЛК, його основні характеристики, режими роботи. Мови програмування ПЛК (короткий огляд). Програмування ПЛК мовою релейно-контакторних схем (Ladder Diagram). Засоби людино-машинного інтерфейсу в АСУ ТП.
Рекомендована література: 
  1. Прокопов А. А., Татаринцев Н. И., Цирлин Л. А. Компьютерные технологии автоматизации: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001. — 75 с.
  2. Основы автоматизации машиностроительного производства: Учеб. для машиностроит. спец. вузов/ Е.Р. Ковальчук, М.Г. Косов, В.Г. Митрофанов и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева. — 2-е изд., испр. — М.: Высшая шк., 1999. — 312 с.
  3. Використання контролера типу Мodicon Micro 61200. Методичні вказівки для лабораторного практикуму з курсу «Автоматизація типових технологічних процесів» для студентів спеціальності спеціальності 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Львів, вид-во НУ «Львівська політехніка», 2001 р., 50 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25 %): усне опитування, виконання лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (75%, екзамен)
Мова навчання: 
українська