Автоматизовані системи контролю та обліку в електропостачальних системах

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц., Гоголюк Петро Федорович
Результати навчання: 
  • знати теоретичні засади будови та функціонування систем контролю й обліку параметрів координат режимів і процесів ЕПС;
  • уміти здійснювати вибір, проектування й експлуатацію систем контролю й обліку координат режимів і процесів ЕПС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Теоретична електротехніка, Основи метрології і електричних вимірювань, Електропостачальні системи; Проектування електропоста¬чальних систем;
  • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Методи та схеми вимірювання струмів, напруг, активної та реактивної потужності для синусоїдних і несинусоїдних енергетичних процесів ЕПС. Вимірювання потужності в нелінійних електричних колах згідно з теорією потужності С. Фризе. Вимірювання обмінної потужності та потужності накопичення. Способи та схеми формування балансів енергій ЕПС на підставі миттєвих енергетичних характеристик і обмінних енергетичних процесів. Способи та схеми вимірювання струмів короткого замикання та високих напруг ЕПС.
Рекомендована література: 
  1. Баланс энергий в электрических цепях/Тонкаль В.Е.,Новосельцев А.В., Денисюк С.П. и др. — К.: Наук. думка, 1992. — 312 с.
  2. Дрехслер Р. Измерения и оценка качества электроэнергии при несимметричной и нелинейной нагрузке. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 112 с.
  3. Болотин И.Б., Эйдель Л.З. Измерения при испытаниях аппаратов в режимах короткого замыкания. — Л.: Энергоатомиздат, 1988. — 200 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні роботи (40%):
  • Підсумковий контроль : (60%), комплексна контрольна робота, диференційований залік
Мова навчання: 
українська