Автоматизовані системи керування технологічними процесами

Код модуля: 
АТХП_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 56 (лекції — 42, лаб. роб. — 14)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Матіко Федір Дмитрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: основнi типи та призначення сучасних АСК ТП; особливостi обробки інформації та застосування ЕОМ в АСК ТП; органiзацiю в АСК ТП взаємодiї людини i технiки; основнi компоненти, якi входять до складу АСК ТП; стадiї i головнi етапи створення i експлуатацiї АСК ТП; фактори, вiд яких залежить ефективнiсть таких систем.
 • вмiти: застосовувати наявне i створювати спецiальне математичне i програмне забезпечення АСК ТП, застосовувати алгоритми первинної обробки iнформацiї в АСК ТП, проводити обчислення i прогнозування узагальнених показникiв технологiчного процесу, вибирати технiчне забезпечення для нормального функцiонування АСК ТП iз заданою технiчною структурою, формувати критерiї оптимальностi i дослiджувати системи оптимального керування технологiчним процесом.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика,
 • теорiя автоматичного керування,
 • Мікропро-цесорна техніка,
 • Технологiчнi вимiрювання i прилади,
 • Технiчнi засоби автоматизацiї,
 • Програмування для систем реального часу,
 • Метрологiя та вимiрювання;
кореквізити:
 • Мікропроцесорні програмні засоби автоматизації,
 • Автоматизація неперервних технологічних процесів,
 • Автоматизація періодичних технологічних процесів
Зміст навчального модуля: 
Функцiональна структура АСК ТП. Технiчнi структури АСК ТП: супервізорна, централiзована, розподiлена. Математичне забезпечення АСК ТП. Алгоритми і завдання первинної обробки інформації в АСК ТП. Фiльтрацiя вимiрюваних величин вiд завад. Алгоритми контролю i пiдвищення достовiрностi початкової iнформацiї. Обчислення узагальнених показникiв процесу. Технічна реалізація цифрових систем автоматичного керування технологічними процесами. Архiтектура керуючих обчислювальних комплексiв. Системи безпосереднього цифрового керування. Реалізація регуляторів з адаптивними алгоритмами настроювання параметрів. Приклади сучасних АСК ТП. Реалізація систем керування на основі апаратно-програмного комплексу Simatic PCS7. Принципи формування багатоконтурних АСР на базi керуючої ЕОМ. Синтез структурних i функцiональних схем АСК ТП.
Рекомендована література: 
 • А.О. Бобух. Автоматизовані системи керування технологічними процесами: Навч. посібник. — Харків: ХНАМГ, 2006. — 185 с.
 • Шувалов В.В, Огаджанов Г.А., Голубятников В.А. Автоматиза¬ция производственных процессов в химической промышленности. — М.: Химия, 1991. — 480 с.
 • Дудников Е.Г. и др. Автоматическое управление в химической промышленности: Учебник для вузов. — М.: Химия, 1987. — 368 с.
 • Литюга А. М., Клиначёв Н. В., Мазуров В. М. Теоретические основы построения эффективных АСУ ТП / Конспект лекций. 2002 — 430 с.
 • Комплексные системы автоматизации Simatic PCS7. — SIEMENS, 2007. — 715 c.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
 • Підсумковий контроль (80%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська