Автоматизовані системи керування та зв’язок в пожежній охороні

Код модуля: 
TK_6023_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72, кредитів ЄКТС — 2, аудиторних годин — 32 (лекцій — 16, лабораторних — 16, модульний контроль — 0).
Лектори: 
доцент Пелішок В.О.
Результати навчання: 
  • Знати організаційну структуру сил зв’язку пожежної охорони.
  • Знати основні структурні схеми та блоки зв’язкового обладнання, що знаходиться на озброєнні підрозділів пожежної охорони.
  • Вміти правильно застосовувати та експлуатувати пристрої зв’язку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: Пожежна тактика, Фізика
  • Кореквізити:
Зміст навчального модуля: 
Призначення і завдання зв’язку в пожежній охороні та основні вимоги до нього. Види і засоби зв’язку у пожежній охороні. Загальні відомості про телефонний зв’язок. Побудова телефонної мережі. Принципи радіозв’язку. Властивості радіохвиль. Технічні вимоги до радіостанцій, що застосовуються в ПО. Організація експлуатації засобів зв’язку. Структура побудови радіотехнічних схем. Основні елементи радіотехнічних схем та їх позначення на схемах. Дослідження технічних параметрів лінії та каналів зв’язку. Діаграма направленості антени. Особливості побудови антенно — фідерних пристроїв УКХ — діапазону.
Рекомендована література: 
  1. Настанова з організації АСУ та зв’язку у пожежній безпеці. 12 грудня 1992р. Київ. 30с.
  2. Связь в пожарной охране М. Радио и связь 1986г. 323с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: 30% — письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольні роботи та домашні завдання (10%).
  • Підсумковий контроль: 70% — іспит (письмові тести та усне опитування).
Мова навчання: 
українська