Автоматизовані системи керування теплоенергетичними установками

Код модуля: 
ТТЕС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 ( кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Брилинський Роман Богданович
Результати навчання: 
  • знати тенденції розвитку автоматизованих систем керування об’єктами теплоенергетики, методи та принципи побудови найважливіших САР технологічних параметрів, захисту та блокування об’єктів теплоенергетики, принцип дії та схеми автоматизованих систем керування об’єктами теплоенергетики;
  • вміти проаналізувати можливі варіанти побудови САР, дистанційного керування, захисту та блокування конкретного об’єкту теплоенергетики з врахуванням їх конструктивних особливостей, режимів роботи та завдань, які необхідно вирішити, розробляти та проектувати системи керування об’єктами теплоенергетики, оцінювати якість роботи конкретної САР.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: котельні установки промислових підприємств, теплові двигуни промислових підприємств, основи автоматики і автоматизації теплогенеруючих об’єктів;
  • кореквізити: режими роботи та експлуатація об’єктів теплоенергетики, дослідження та налагодження об’єктів теплоенергетики.
Зміст навчального модуля: 
Особливості технологічного процесу на об’єктах теплоенергетики. Загальні відомості про автоматизовані системи керування об’єктів теплоенергетики та їх завдання. Об’єкти автоматичного керуваня та основні регульовані параметри. Регулюючі органи об’єктів теплоенергетики. Автоматизовані системи керування процесом згоряння та пароутворення в об’єктах теплоенергетики барабанного типу. Автоматизовані системи керування процесом живлення та водяним режимом об’єктів теплоенергетики барабанного типу . Автоматизовані системи керування процесом перегрівання пари в об’єктах теплоенергетики барабанного типу. Автоматизація прямотечійних об’єктів теплоенергетики, зокрема САР стабілізації співвідношення паливо-вода в об’єктах теплоенергетики прямотечійного типу. Автоматизовані системи керування процесом підігрівання води в пароводяних теплообмінниках та інших водогрійних об’єктах теплоенергетики. Автоматизація установок хімічного очищення води для об’єктів теплоенергетики. Автоматизовані системи керування процесом пилеприготування твердого палива та подання рідкого і газоподібного палив до об’єктів теплоенергетики. Системи автоматичного керування процесом подання пари на ущільнюючі пристрої об’єктів теплоенергетики. Автоматизація процесу відпускання пари споживачеві через редукційно-охолоджуючу установку та автоматичне керування швидкодіючою РОУ при раптовій зупинці теплосилового обладнання. Автоматичний захист об’єктів теплоенергетики. Автоматизовані системи керування процесом виробництва тепла в сучасних геліоустановках.
Рекомендована література: 
  1. Клюев А.С. и др. Наладка автоматических систем регулирования барабанных паровых котлов. — М.: Энергоиздат, 1984.
  2. Кузьменко Д.Я. Регулирование и автоматизация парових котлов. — М.: Энергия, 1978. — 160 с.
  3. Плетнев Г.П.Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок электрических станций. — М.: Энергия, 1976.
  4. Сітницький Ю.І., Конковський Є.Є. Автоматичне регулювання котельних установок. — Вид-во Львівського університету. 1963.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (50%), контрольна робота.
Мова навчання: 
українська