Автоматизовані картографічні системи та технології

Код модуля: 
КГМ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год. Всього аудиторних занять — 32 год., самостійна робота — 58 год.
Лектори: 
 • Лектор — професор Ровенчак І. І.
 • Лабораторні заняття — професор Ровенчак І. І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен: знати:
 • основні положення теорії інформації в цифровій картографії;
 • технології та методи автоматизації картографічних робіт;
 • принципи класифікації, кодування картографічної інформації та побудови банків цифрової картографічної інформації;
 • вимоги до цифрових карт та технологічні основи їх створення.
вміти:
 • застосовувати автоматизовані картографічні системи та технології під час виконання робіт з підготовки вихідних картографічних матеріалів до перетворення в цифрову форму; застосовувати технічні засоби АКС для преретворення в цифрову форму інформації карт та планів;
 • формувати засобами АКС номенклатурні аркуші цифрової картографічної інформаціїх;
 • проводити контроль формування, виправлення та підготовку до передавання в інформаційний архів цифрової карти;
 • застосовувати існуючі та перспективні технічні засоби при проведенні основних видів робіт з створення цифрових карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Ццифрова картографія
 • Геоінформаційне картографування
 • Інфраструктура геопросторових даних
Зміст навчального модуля: 
Сучасні автоматизовані картографічні системи. Класифікація автоматизованих картографічних систем. Підсистема цифрового перетворення картографічної інформації. Банк цифрових картографічних даних. Підсистема складання та оновлення цифрових карт різних масштабів та призначення. Підсистема контролю якості цифрових картографічних матеріалів. Алгоритми автоматизованого контролю якості. Підсистема формування та видачі цифрових карт та цифрових моделей місцевості.ю Підсистема створення картографічних оригіналів, виготовлення друкарських форма та друкування тиражу карт. Картографічні інформаційно-пошукові системи. Класифікація та структурна схема.
Рекомендована література: 
 1. Васмут А. С., Бугаевский Л. М., Портнов А. М. Автоматизация и математические методы в картосоставлении. М.: Недра, 1991. — 392 с.
 2. Козаченко Т.І., Пархоменко П. О., Молочко А. М. Картографічне моделювання: навчальний посібник. Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. — 328 с.
 3. Краак М. Я., Ормселинг Ф. Картография: визуализация геопространсвенных даных. Под. ред. Тикунова. — М.: Науч. мир, 2005. — 325 с.
 4. Серебнюк С. Я. Тикунов В. С. Автоматизация в тематической картографии. — М.: МГУ, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
ук